Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

(Nie)równość płci w prawie

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-08-04 - 2016-02-04
245 797,00 PLN
221 205,00 PLN
kobiety, polityki krajowe, prawo
Opis projektu
Dyskryminacja ze względu na płeć jest zjawiskiem obecnym w polskiej rzeczywistości. Ponad ¼ kobiet w 2013 roku zetknęła się z przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, a 40% ogółu badanych uznało, że w Polsce lepiej żyje się mężczyznom niż kobietom [CBOS BS/31/2013]. Coraz więcej organizacji i aktywistów podejmuje działania, mające na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Działania te nie będą jednak skuteczne, o ile istniejące w Polsce ramy prawne nie będą uwzględniały zasady równego traktowania ze względu na płeć. Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym.

Zamierzeniem projektu było zidentyfikowanie luk prawnych, które powodują dyskryminację ze względu na płeć w celu zmiany błędnie skonstruowanego prawa.

W wyniku realizacji projektu dokonano przeglądu istniejących przepisów pod kątem zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz upowszechniono wiedzę na temat problemu dyskryminującego prawa.

W ramach projektu powstała Zielona Księga (Nie)równości płci w prawie, która obejmuje 15 przypadków przepisów w obszarach ochrony zdrowia, rynku pracy oraz sytuacji osób LGBT. Publikacja wskazuje dyskryminacyjnych konstrukcje prawne oraz adresatów instytucjonalnych koniecznych zmian. Opublikowano również raport „(Nie)równość płci w prawie – praktyczne skutki niepraktycznych przepisów?”, który analizuje konsekwencje społeczne omawianych nierówności prawnych oraz ekspertyzę „Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym”. Ważnym komponentem projektu było informowanie o problemie nierówności w prawie poprzez organizację 5 wykładów dla studentów prawa w różnych miastach, w których udział wzięło ponad 100 osób, a także organizację seminarium upowszechniającego dla ekspertów na temat luki emerytalnej – różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.

Beneficjentami projektu było 150 osób, które uczestniczyły w wydarzeniach dotyczących problemu dyskryminujących ze względu na płeć przepisów prawnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny