O programie

Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było:

  • wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

W programach dla organizacji pozarządowych istotne były takie kwestie jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Na program Obywatele dla Demokracji, realizowany w Polsce okresie od czerwca 2013 do kwietnia 2017 roku, przeznaczono 37 mln euro.

Podstawowym zadaniem programu było udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji, które miały służyć następującym celom:

  • zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym,
  • upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,
  • rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej,
  • wspieranie grup narażonych na wykluczenie,
  • wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora,
  • rozwijanie dwustronnej współpracy z państwami-Darczyńcami.

W programie organizowane też były dodatkowe działania:
spotkania i warsztaty dla organizacji pozarządowych, wydarzenia służące nawiązywaniu współpracy z instytucjami z Państw-Darczyńców i wymianie doświadczeń między organizacjami realizującymi projekty finansowane z Funduszy EOG w Polsce i w pozostałych 15 krajach UE, a także inicjatywy dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji.