Warsztaty i spotkania

W latach 2014-2016 przygotowaliśmy 78 spotkań i warsztatów adresowanych do organizacji, które ubiegały się lub otrzymały dotacje. Uczestniczyło w nich 1977 przedstawicieli organizacji z całej Polski.

Organizacjom, które ubiegały się o dotacje, zaproponowaliśmy udział w warsztatach dotyczących: projektowania działań w obszarach tematycznych, w których dostawaliśmy najmniej wniosków (partycypacja publiczna, kontrola obywatelska i zwalczanie dyskryminacji) oraz planowania rozwoju instytucjonalnego organizacji.

Organizacje, które otrzymały dotacje, uczestniczyły w warsztatach dotyczących: zarządzania projektem, zagadnień finansowych i prawnych oraz zasad dotyczących informacji i promocji obowiązujących w programie; praktycznego zastosowania polityk horyzontalnych (zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym i społecznym, równe szanse i dobre rządzenie); tworzenia strategii komunikacji i promocji.  

Ponadto zorganizowaliśmy cykl dwudniowych spotkań  dla organizacji działających w poszczególnych obszarach tematycznych służących podnoszeniu wiedzy i kompetencji oraz wymianie doświadczeń i sieciowaniu organizacji, które realizują podobne działania.