Dotacje

Podstawowym zadaniem programu Obywatele dla Demokracji było udzielanie dotacji na projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W 6 konkursach dotacyjnych złożono niemal  7 tysięcy wniosków, przyznano 630 dotacji na łączną kwotę 134,5 mln zł. Zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę prawie 131 mln zł.

Liczba projektów

Łączna kwota dotacji

Partycypacja publiczna 92 21 375 465 zł
Kontrola obywatelska 98 20 674 609 zł
Zwalczanie dyskryminacji 119 24 875 096 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu 117 24 241 934 zł
Dzieci i młodzież 113 24 542 035 zł
Projekty systemowe 9 13 380 264 zł
Współpraca dwustronna 72 1 720 193 zł
Razem 620* 130 809 598,42 zł

*3 organizacje nie ukończyły projektów

 

Dotacje przyznawane były  na trzy rodzaje projektów:

Projekty tematyczne, umożliwiające realizację działań w ramach pięciu obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji (w tym działania na rzecz pomocy i integracji uchodźców), przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzieży.

Organizacje aplikujące o dotacje mogły część środków przeznaczyć na działania służące ich rozwojowi i wzmocnieniu.  Małe organizacje mogły ubiegać się o dodatkowe dotacje oferowane przez Fundację Batorego na pokrycie wymaganego wkładu własnego. Rozpatrzono 6 437 wniosków, przyznano 547 dotacji, realizowano 536 projektów. 396 organizacji wykorzystało część środków na wzmocnienie i rozwój, 47  – uzyskało dotacje na pokrycie wkładu własnego.

Projekty systemowe, służące wzmocnieniu i podniesieniu jakości funkcjonowania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.

Organizacje aplikujące o te dotacje również mogły część środków przeznaczyć na rozwój instytucjonalny. Rozpatrzono 289 wniosków, przyznano 9 dotacji, zrealizowano 9 projektów. 8 organizacji wykorzystało część środków na wzmocnienie i rozwój.

Współpraca dwustronna, działania służące nawiązaniu współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców i przygotowaniu wspólnego projektu tematycznego lub działania służące rozszerzeniu współpracy między Grantobiorcami programu a podmiotami z tych państw (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Konkurs na działania dotyczące nawiązania lub rozszerzenia współpracy dwustronnej prowadzony był w trybie ciągłym od września 2013 do grudnia 2015. Rozpatrzono 168 wniosków, przyznano 74 dotacje, zrealizowano 72 projekty.