Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM

III edycja konkursu na projekty tematyczne

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW WSTĘPNYCH ZAKOŃCZONY

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Wnioskodawcy

O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub z organizacjami międzyrządowymi.

Obszary wsparcia

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
  • Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Organizacje składające wniosek na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Kwota przeznaczona na dotacje w III edycji: 9 138 750 euro.

Wysokość dotacji: 50 tys. 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie) i 50 tys. 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi, podmiotami).

Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Organizacje, które przedstawią we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogą otrzymać ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie wymaganego finansowego wkładu własnego.

Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu, ale nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2016 roku.

Termin składania wniosków: wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 września 2014, godzina 12.00 do 15 października 2014, godzina 12.00.

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 2 grudnia 2014. Wnioski pełne przyjmowane będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od 2 grudnia 2014, godzina 12.00 do 30 grudnia 2014, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta zostanie do 2 lutego 2015.

Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony programu: www.ngofund.org.pl

Procedura oceny wniosków

W projektach tematycznych wnioski przyjmowane i oceniane są dwuetapowo: na pierwszym etapie organizacje składają wnioski wstępne. Organizacje, których projekty zakwalifikowane zostały do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne. Wnioski na obu etapach oceniane są przez niezależnych ekspertów. Decyzje o liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Programu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dotacje, procedura wyboru projektów (kryteria i karta oceny, procedura odwoławcza od oceny formalnej), rodzaje działań i wydatków kwalifikowanych do wsparcia, sposób wypłaty dotacj znajdują się w podręczniku dla wnioskodawców i grantobiorców. Na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty do pobrania znajdują się również wzory formularzy wniosku wstępnego i pełnego, karty oceny wniosków, wzory sprawozdań i inne przydatne dokumenty.

Kontakt

Zespół programu będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu tematycznego, procedury składania i oceny wniosków. Pytania prosimy kierować na adres ngofund@batory.org.pl. Odpowiedzi będą udzielane mailowo w ciągu dwu dni roboczych. Informacji będziemy udzielać również telefonicznie. Na stronie programu www.ngofund.org.pl podajemy wszystkie dane kontaktowe (adresy mailowe oraz numery telefonów do członków Zespołu).