Projekty uchodźcze

Konkurs na projekty uchodźcze został zakończony.

Nie przewidujemy kolejnych edycji.

Zaproszenie do składania wniosków

Zapraszamy grupy (koalicje) organizacji pozarządowych do składania wniosków na krótkoterminowe projekty dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców.

Uzasadnienie

Wojny i przemoc na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, a także w Afryce Północnej, doprowadziły do sytuacji, w której rekordowa liczba uchodźców szuka bezpieczeństwa i schronienia w Europie. Dopóki trwa konflikt w kraju, z którego uciekli, mają małe szanse powrotu, natomiast zazwyczaj tam dokąd przyjechali czeka ich długie oczekiwanie na rozpatrzenie ich sprawy. Zmagają się z poczuciem ogromnej bezradności, według UNHCR połowa Syryjskich uchodźców to dzieci, oraz z faktem, że kraje do których trafiają mają często małe doświadczenie w integracji osób z kręgu Bliskiego Wschodu. Ogromną rolę w takiej sytuacji może odegrać społeczeństwo obywatelskie poprzez realizację działań podnoszących świadomość, wspierających uchodźców, pomagających w ich integracji z nowymi społecznościami, a także prowadząc monitoring przestrzegania praw człowieka.

Cele programu

Celem programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie polskich organizacji pozarządowych w działaniach mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów Bliskiego Wschodu).

Dotacje

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000 euro

Planowana liczba dotacji: 10-15

Wysokość dotacji: 100 tys. 350 tys. zł. (max. 90% kosztów całkowitych)

Wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Okres wykorzystania dotacji: max. okres wykorzystania dotacji to cztery miesiące: styczeń- kwiecień 2016. Realizacja projektów musi zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2016 roku.

Wspierane projekty

Dotacje będą przyznawane na projekty, które dotyczą wymienionych poniżej zagadnień:

  • przygotowanie kadry specjalistów do pracy z nowymi grupami uchodźców,
  • działania przygotowujące lokalne instytucje publiczne i społeczności lokalne do przyjęcia nowych grup uchodźców,
  • przygotowanie materiałów przydatnych do pracy z nowymi grupami uchodźców,
  • działania monitoringowe i badawcze służące diagnozowaniu istniejących i potencjalnych barier i problemów w przygotowaniu do przyjęcia nowych grup uchodźców.

Wnioskodawcy i ich Partnerzy

O dotacje mogą ubiegać się jedynie grupy (koalicje) polskich organizacji pozarządowych. Grupa (koalicja) musi składać się z minimum trzech organizacji: jedna organizacja wiodąca (lider) i dwie organizacje partnerskie.

W imieniu grupy (koalicji) wniosek składa jedna organizacja (lider), która: ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w KRS, jest niezależna od władz, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie jest instytucją religijną, nie działa w celu osiągnięcia zysku, działa w interesie publicznym oraz kieruje się wartościami demokratycznymi i przestrzega praw człowieka, ma udokumentowane doświadczenie w działaniach na rzecz wspierania oraz integracji uchodźców i migrantów.

Partnerami mogą być jedynie polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia.

Składanie wniosków

Organizacje, które w partnerstwie z innymi organizacjami, planują złożenie wniosku, powinny złożyć uproszczony wniosek wstępny za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków w terminie od 19 października do 10 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).

Zarejestrowane organizacje mogą składać wnioski pełne również za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków, w terminie od 12 do 30 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Przewodnik dla Wnioskodawców i Grantobiorców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane przez dwu ekspertów. Eksperci będą oceniali wnioski i uzasadniali swoje oceny. Następnie eksperci spotkają się, by przedyskutować swoje oceny i wspólnie ustalić listę rankingową wniosków. Lista rankingowa ustalona przez ekspertów zostanie przekazana Komisji Konkursowej, która dokona jej przeglądu i podejmie decyzję o wnioskach rekomendowanych do przyznania dotacji.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Programu. Podstawą do podjęcia decyzji będzie lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursową.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o: zasadach ubiegania się o dotacje, rodzajach wspieranych projektów, wymogach wobec Wnioskodawców i ich Partnerów, procedurze wyboru projektów, wydatkach kwalifikowanych, prowadzeniu projektu i rozliczaniu dotacji znajdują się w Przewodniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty do pobrania znajdują się również wzory formularzy wniosków wraz ze wskazówkami oraz inne przydatne dokumenty.

Kontakt

Zespół programu będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące procedury składania i oceny wniosków. Pytania prosimy kierować na adres ngofund@batory.org.pl. Odpowiedzi będą udzielane mailowo w ciągu dwu dni roboczych. Informacji będziemy udzielać również telefonicznie. Numery telefonów podajemy na stronie programu w zakładce „Masz pytanie?”