Projekty uchodźcze

Konkurs na projekty uchodźcze / Ogłoszenie

Zaproszenie do składania wniosków

Zapraszamy grupy (koalicje) organizacji pozarządowych do składania wniosków na krótkoterminowe projekty dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców.

Uzasadnienie

Wojny i przemoc na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, a także w Afryce Północnej, doprowadziły do sytuacji, w której rekordowa liczba uchodźców szuka bezpieczeństwa i schronienia w Europie. Dopóki trwa konflikt w kraju, z którego uciekli, mają małe szanse powrotu, natomiast zazwyczaj tam dokąd przyjechali czeka ich długie oczekiwanie na rozpatrzenie ich sprawy. Zmagają się z poczuciem ogromnej bezradności, według UNHCR połowa Syryjskich uchodźców to dzieci, oraz z faktem, że kraje do których trafiają mają często małe doświadczenie w integracji osób z kręgu Bliskiego Wschodu. Ogromną rolę w takiej sytuacji może odegrać społeczeństwo obywatelskie poprzez realizację działań podnoszących świadomość, wspierających uchodźców, pomagających w ich integracji z nowymi społecznościami, a także prowadząc monitoring przestrzegania praw człowieka.

Cele programu

Celem programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie polskich organizacji pozarządowych w działaniach mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów Bliskiego Wschodu).

Dotacje

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000 euro

Planowana liczba dotacji: 10-15

Wysokość dotacji: 100 tys. 350 tys. zł. (max. 90% kosztów całkowitych)

Wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Okres wykorzystania dotacji: max. okres wykorzystania dotacji to cztery miesiące: styczeń- kwiecień 2016. Realizacja projektów musi zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2016 roku.

Wspierane projekty

Dotacje będą przyznawane na projekty, które dotyczą wymienionych poniżej zagadnień:

  • przygotowanie kadry specjalistów do pracy z nowymi grupami uchodźców,
  • działania przygotowujące lokalne instytucje publiczne i społeczności lokalne do przyjęcia nowych grup uchodźców,
  • przygotowanie materiałów przydatnych do pracy z nowymi grupami uchodźców,
  • działania monitoringowe i badawcze służące diagnozowaniu istniejących i potencjalnych barier i problemów w przygotowaniu do przyjęcia nowych grup uchodźców.

Wnioskodawcy i ich Partnerzy

O dotacje mogą ubiegać się jedynie grupy (koalicje) polskich organizacji pozarządowych. Grupa (koalicja) musi składać się z minimum trzech organizacji: jedna organizacja wiodąca (lider) i dwie organizacje partnerskie.

W imieniu grupy (koalicji) wniosek składa jedna organizacja (lider), która: ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w KRS, jest niezależna od władz, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie jest instytucją religijną, nie działa w celu osiągnięcia zysku, działa w interesie publicznym oraz kieruje się wartościami demokratycznymi i przestrzega praw człowieka, ma udokumentowane doświadczenie w działaniach na rzecz wspierania oraz integracji uchodźców i migrantów.

Partnerami mogą być jedynie polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia.

Składanie wniosków

Organizacje, które w partnerstwie z innymi organizacjami, planują złożenie wniosku, powinny złożyć uproszczony wniosek wstępny za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków w terminie od 19 października do 10 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).

Zarejestrowane organizacje mogą składać wnioski pełne również za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków, w terminie od 12 do 30 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Przewodnik dla Wnioskodawców i Grantobiorców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane przez dwu ekspertów. Eksperci będą oceniali wnioski i uzasadniali swoje oceny. Następnie eksperci spotkają się, by przedyskutować swoje oceny i wspólnie ustalić listę rankingową wniosków. Lista rankingowa ustalona przez ekspertów zostanie przekazana Komisji Konkursowej, która dokona jej przeglądu i podejmie decyzję o wnioskach rekomendowanych do przyznania dotacji.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Programu. Podstawą do podjęcia decyzji będzie lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursową.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o: zasadach ubiegania się o dotacje, rodzajach wspieranych projektów, wymogach wobec Wnioskodawców i ich Partnerów, procedurze wyboru projektów, wydatkach kwalifikowanych, prowadzeniu projektu i rozliczaniu dotacji znajdują się w Przewodniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty do pobrania znajdują się również wzory formularzy wniosków wraz ze wskazówkami oraz inne przydatne dokumenty.

Kontakt

Zespół programu będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące procedury składania i oceny wniosków. Pytania prosimy kierować na adres [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane mailowo w ciągu dwu dni roboczych. Informacji będziemy udzielać również telefonicznie. Numery telefonów podajemy na stronie programu w zakładce „Masz pytanie?”