Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników II etapu

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na liście rankingowej przygotowanej przez zespół ekspertów oceniających projekty systemowe, podjęła decyzję o przyznaniu 9 dotacji na łączną kwotę 13 831 207 zł. Protokół Komisji Konkursowej [.pdf], Protokół Komisji Programu [.pdf].

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Liczba dotacji

Łączna kwota przyznanych dotacji

Przyznane punkty

9

13 831 207 PLN

5,6 – 6,95

Decyzją Komisji Programu kwota niewydatkowana na projekty systemowe przeznaczona zostanie na II i III edycję konkursu na projekty tematyczne.

 

Ogłoszenie wyników I etapu

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 39 najwyżej ocenionych projektów, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na projekty systemowe (ok. 52 mln zł). Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (czyli 5,5 punktu).

  • Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

  • Lista projektów niezakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

Projekty zakwalifikowane
do oceny merytorycznej

Projekty zakwalifikowane
do II etapu konkursu

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Przyznane punkty

287

338 465 555,79

39

56 245 685,05

5,5 – 7,35

 

Lista wniosków wstępnych

  • Lista wniosków wstępnych odrzuconych po ocenie formalnej – do pobrania

  • Lista złożonych wniosków wstępnych – do pobrania