Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-06-15
386 700,00 PLN
348 000,00 PLN
polityki krajowe, system oświaty, wielokulturowość
Opis projektu
Organizacje pozarządowe od lat zwracają uwagę na problem występowania w polskich szkołach dyskryminacji, przemocy oraz mowy nienawiści. Te negatywne zjawiska dotyczą wszelkich przesłanek dyskryminacji, takich jak płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność czy status materialny. Problemy te, jak dotąd, nie doczekały się adekwatnych i zdecydowanych reakcji ze strony władz oświatowych i nie jest prowadzona w sposób systemowy żadna polityka, mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w systemie edukacji formalnej.
Zamierzeniem projektu było zaangażowanie władz oświatowych we wdrażanie systemowych rozwiązań, skutecznie odpowiadających na problem dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści w szkołach.
W ramach projektu dokonano rzetelnej diagnozy problemu dyskryminacji w polskich szkołach oraz dostarczono władzom oświatowym rekomendacji, które zawierają konkretne propozycje skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz mowy nienawiści w systemie edukacji formalnej. Ponadto, w wyniku realizacji projektu w czterech szkołach zostały opracowane i wdrożone Kodeksy Równego Traktowania.
Diagnoza sytuacji została przygotowana w oparciu o badanie, które obejmowało wywiady z nauczyciel(k)ami i uczennicami/uczniami oraz analizę danych pochodzących z Systemu Ewaluacji Oświaty. Wyniki badania wraz z rekomendacjami zostały opublikowane w raporcie, który został upowszechniony na ogólnopolskiej konferencji z udziałem decydentów, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikacja raportu odbiła się również szerokim echem w mediach. Podjęto także działania, zmierzające do wzmocnienia dialogu z władzami oświatowymi. Wypracowano długoterminową strategię rzeczniczą oraz koordynowano prace Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współpracowano także z konkretnymi szkołami, w których udało się wprowadzić rozwiązania antydyskryminacyjne.
Beneficjentami projektu były cztery szkoły, w których opracowano i wdrożono Kodeksy Równego Traktowania oraz organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, dla których opracowany raport stanowi narzędzie rzecznicze.
Organizacja partnerska wniosła do projektu praktyczne doświadczenie współpracy ze szkołami oraz była odpowiedzialna za wspieranie szkół w wypracowywaniu i wdrażaniu Kodeksów Równego Traktowania.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny