Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypacyjne mapowanie terenów chronionych

Partycypacja publiczna Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2015-04-01 - 2016-04-30
260 093,26 PLN
230 548,68 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Idea ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 obejmuje, prócz działań stricte przyrodniczych, także aspekt społeczny, możliwość gospodarowania na obszarze chronionym i zrównoważony rozwój lokalny. Założenia te nie znajdują wciąż wystarczającego odbicia w realnym zarządzaniu obszarami. Dla każdego z obszarów przygotowuje się indywidualne plany zadań ochronnych (PZO), które powinny być tworzone przy udziale zespołów lokalnej współpracy. W praktyce, pogłębiona partycypacja i dialog pomiędzy interesariuszami jest najczęściej ograniczany do kilku spotkań zespołu.

Celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie.

W ramach projektu powstała geoankieta – aplikacja internetowa, poprzez którą zbierano informacje na temat preferencji i potrzeb mieszkańców odnośnie wykorzystania przestrzeni. Mapowanie odbywało się online, a także podczas 4 warsztatów z interesariuszami. Przeszkoleni wolontariusze wspierali mieszkańców w wypełnianiu geonakiety. Zebrano preferencje ok. 800 osób. Dane zebrane dzięki mapowaniu poddano analizie a wyniki zostały zebrane w publikacji, którą przekazano m.in. mieszkańcom, sołtysom, szkołom, władzom gmin, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym na obszarze Dolinek. Zebrane informacje mogą zostać wykorzystane w bieżących działaniach instytucji publicznych (np. Lasy Państwowe, RDOŚ), samorządów, czy organizacji pozarządowych, m.in. do podejmowania decyzji nt. planowania przestrzennego i planowania aktywności uwzględniając potrzeby innych korzystających z tej przestrzeni.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy obszaru chronionego Dolinki Jurajskie, uczniowie lokalnych szkół oraz urzędnicy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Partner projektu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - był zaangażowany w konsultacje i spotkania na każdym etapie projektu i dzięki temu zapewni wykorzystanie efektów projektu w partycypacyjnym ustalaniu planów zadań ochronnych dla obszaru Dolinki Jurajskie PLH120005.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny