Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Kontrola obywatelska Zakończony
podlaskie
Białystok
2015-03-01 - 2016-04-30
238 670,00 PLN
214 720,00 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ) zostały powołane w celu ochrony przyrody i środowiska, jednak w wielu przypadkach nie działają zgodnie z literą prawa, czego dowodem są uchylane decyzje oraz raporty NIK (NIK z 9.09.2013 dot. Realizacji zadań przez RDOŚ).
Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania RDOŚ oraz rozstrzygnięć dotyczących ochrony przyrody i środowiska poprzez diagnozę najważniejszych problemów oraz sposobów ich rozwiązania, realnych z perspektywy RDOŚ.
Monitoringiem objęto 3 RDOŚ (Białymstok, Olsztyn i Rzeszów) z województw o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Monitorowano lub/i uczestniczono na prawach strony w postępowaniach: 61 dotyczących odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych zwierząt i grzybów; 49 uzgadniających wycinkę drzew przydrożnych; 6 uzgadniających budowę farm wiatrowych. Uczestniczono również w tworzeniu 25 dokumentów planistycznych dla rezerwatów i obszarów Natura2000. Wykonano 68 niezależnych ekspertyz i opracowań przyrodniczych. Zakwestionowano wiele decyzji, dostarczając potrzebną dokumentację oraz wskazując alternatywy dla wydawanych decyzji. Raport końcowy podsumowuje skuteczność realizacji zadań RDOŚ w zakresie ochrony przyrody, zawiera również analizę statystyczną wydawanych przez nie decyzji.
Zorganizowano 2 spotkania z monitorowanymi RDOŚ w celu podsumowania projektu oraz omówienia wniosków, rekomendacji, problemów i możliwości ich rozwiązania oraz 2 spotkania z instytucjami nadrzędnymi w celu przedstawienia propozycji zmian legislacyjnych oraz uwag i wniosków z monitoringu.
Na stronie internetowej oraz profilu www.facebook.com/dzikiwschodorg/ prezentowane są realizowane działania, informacje o niepokojących działaniach dotyczących ochrony przyrody oraz przypomnienia o możliwości uczestniczenia w konsultacjach społecznych.
Z działań skorzystali urzędnicy RDOŚ objętych projektem, a poprzez usprawnianie działania RDOŚ również organy nadrzędne, przyrodnicy i obywatele korzystający z przyrody.
Partner uczestniczył we wszystkich działaniach monitoringowych, szczególnie dotyczących zabezpieczenia gatunków chronionych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny