Projekty systemowe

Konkurs na projekty systemowe / Ogłoszenie

 

Jakie organizacje mogą ubiegać się o dotacje

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowieka.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami.

Na jakie działania można uzyskać dotację

Dotacje przyznawane będą na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”. Przykładowe problemy do podjęcia w projektach systemowych:

(1) Otoczenie prawne – działania mające na celu budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich otoczenia instytucjonalno-prawnego.

(2) Misja i standardy – działania mające na celu wzmocnienie tożsamości organizacji pozarządowych, oparcie w większym stopniu ich działalności na misji i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i lepszym rozumieniu potrzeb i oczekiwań grup, na rzecz których działają.

(3) Informacja i komunikacja – działania mające na celu rozszerzenie zakresu dostępnych informacji, tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie wśród obywateli wiedzy o różnorodnym charakterze i efektach działalności trzeciego sektora.

(4) Źródła finansowania – działania mające na celu wzrost skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł.

(5) Problemy „branżowe” – działania mające na celu zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych (np. organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji lub kultury, think tanków, organizacji strażniczych lub zajmujących się reprezentowaniem i rzecznictwem interesów, organizacji lokalnych, miejskich lub zajmujących się wspieraniem organizacji i inicjatyw obywatelskich).

Rozwój instytucjonalny: Wszystkie organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

  • od 300 tys. do 1,5 mln zł – dla projektów realizowanych samodzielnie
  • od 300 tys. do 2 mln zł – dla projektów realizowanych w partnerstwie

Wkład własny

Min. 10% wartości kosztów całkowitych, z czego nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej niż połowę (max. 50%) może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej.

OKRES WYKORZYSTANIA DOTACJI

Okres wykorzystania dotacji i realizacji projektu powinien trwać minimum 2 lata, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku. W uzasadnionych przypadkach okres wykorzystania dotacji i realizacji projektu może być krótszy. Realizacja działań powinna rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od czasu przyznania dotacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Planowana jest jedna edycja otwartego konkursu dotacyjnego. Zobacz: Terminy składania wniosków.

Składanie wniosków odbywa się dwuetapowo. Na I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane w I etapie składają wnioski pełne. Wnioski wstępne i pełne będzie można składać za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków.

 

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Podręcznik dla Wnioskodawców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.