Wyniki konkursu

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na liście rankingowej przygotowanej przez zespoły ekspertów oceniających wnioski, podjęła decyzję o przyznaniu 17 dotacji na łączną kwotę 3 673 011 zł. Protokół Komisji Konkursowej [.pdf], Protokół Komisji Programu [.pdf].

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

 

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

 

Liczba dotacji Łączna kwota przyznanych dotacji Przyznane punkty
17 3 673 011 PLN 5,5 – 6,4

 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w Przewodniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców (str. 10) Wnioskodawcy mogą zwrócić się do Operatora o przekazanie karty oceny swojego wniosku. Karta zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych.

 

 

Lista złożonych wniosków pełnych

W konkursie złożyło wnioski 50 organizacji w partnerstwie ze 121 organizacjami. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej.