Dzieci i młodzież

(5) Dzieci i młodzież – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Rodzaje wspieranych działań:

  • działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego,
  • działania umożliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji finansowej), świadomego i krytycznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz mediów,
  • działania służące uwrażliwianiu na problematykę ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz poznawaniu innych kultur i uczeniu postaw tolerancji, szacunku dla odmienności,
  • działania służące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, dzieci doświadczających przemocy domowej, dzieci uchodźców oraz dzieci zamieszkujących obszary defaworyzowane, np. tereny wiejskie lub zdegradowane obszary miejskie).

 

Priorytetowo będą traktowane działania, które dają dzieciom i młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w ramach realizowanych projektów. Ponadto, priorytetowo traktowane będą działania służące zwalczaniu mowy nienawiści.