Wyniki konkursu – I edycja

Ogłoszenie wyników II etapu

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 157 dotacji na łączną kwotę 37 973 850 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 46 268 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Protokół Komisji Konkursowej [.pdf], Protokół Komisji Programu [.pdf].

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

PRZYZNANE DOTACJE  

Obszar tematyczny

Liczba wniosków

Łączna kwota dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna

30

7 496 050

5,30 – 7,10

Kontrola obywatelska

30

7 309 525

5,25 – 6,75

Zwalczanie dyskryminacji

30

7 187 053

5,10 – 7,20

Przeciwdziałanie wykluczeniom

36

7 933 672

5,65 – 7,10

Dzieci i młodzież

31

8 047 550

5,95 – 7,45

Razem

157

37 973 850

 

 

Listy wniosków pełnych

  • Lista złożonych wniosków pełnych – do pobrania

  • Lista wniosków pełnych odrzuconych po ocenie formalnej – do pobrania

 

Ogłoszenie wyników I etapu

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 351 najwyżej ocenionych projektów, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 15,2 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 3,75 do 6,65 punktu) .

  • Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu do pobrania

  • Lista projektów niezakwalifikowanych do II etapu do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

Projekty zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Projekty zakwalifikowane do II etapu konkursu

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna

330

69 497 101,66

68

15 854 394,80

5,75 – 7,50

Kontrola obywatelska

100

21 043 818,55

70

15 306 791,55

3,75 – 7,00

Zwalczanie dyskryminacji

143

28 244 494,83

71

15 737 741,00

4,05 – 7,35

Przeciwdziałanie wykluczeniom

500

92 193 422,18

74

15 616 756,70

6,15 – 7,oo

Dzieci i młodzież

845

156 855 533,84

68

15 869 566,53

6,65 – 7,40

1918

367 834 371,06

351

78 385 250,58

 

Listy wniosków wstępnych

  • Lista złożonych wniosków wstępnych – do pobrania

  • Lista wniosków wstępnych odrzuconych po ocenie formalnej – do pobrania