Wyniki konkursu – II edycja

Wyniki II etapu

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 197 dotacji na łączną kwotę 43 317 606. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 48 300 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Protokół Komisji Konkursowej [.pdf], Protokół Komisji Programu [.pdf].

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

 

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 PRZYZNANE DOTACJE  
Obszar tematyczny Liczba wniosków Łączna kwota dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 34 8 237 946 4,85 – 7,00
Kontrola obywatelska 40 8 338 121 5,00 – 6,70
Zwalczanie dyskryminacji 40 8 769 116 5,15 – 7,35
Przeciwdziałanie wykluczeniom 43 8 893 267 5,25 – 6,90
Dzieci i młodzież 40 9 079 156 5,80 – 7,35
Razem 197 43 317 606

 

Lista wniosków pełnych

  • Lista złożonych wniosków pełnych – pobierz

 

Wyniki I etapu

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 422 najwyżej ocenionych wniosków, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 17,6 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 3,9 do 6,4 punktu) . W obszarach „Przeciwdziałanie wykluczeniom” oraz „Dzieci i młodzież” do II etapu zostały zakwalifikowane wnioski na łącznie wyższą kwotę ze względu na większą liczbę wniosków, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów.

  • Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu – do pobrania
  • Lista wniosków niezakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu

Liczba wniosków

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Liczba wniosków

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna 336 71 253 403 71 17 818 376 5,20 – 6,75
Kontrola obywatelska 186 37 887 830 87 17 775 860 4,55 – 6,95
Zwalczanie dyskryminacji 149 29 443 723 81 17 910 570 3,90 – 7,00
Przeciwdziałanie wykluczeniom 567 106 934 183 88 19 316 203 6,05 – 7,40
Dzieci i młodzież 819 144 646 025 95 19 571 701 6,40 – 7,50
2 057 390 165 164 422 92 392 710  

 

Listy wniosków wstępnych

  • Lista wniosków wstępnych odrzuconych lub wycofanych po ocenie formalnej – do pobrania

  • Lista złożonych wniosków wstępnych – do pobrania