Wyniki konkursu – III edycja

Wyniki II etapu

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 176 dotacji na łączną kwotę 36 596 163 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 19 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 64 732 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Protokół Komisji Konkursowej [.pdf], Protokół Komisji Programu [.pdf].

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – pobierz

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – pobierz

 

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 PRZYZNANE DOTACJE  
Obszar tematyczny Liczba wniosków Łączna kwota dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 29 6 709 481 zł 5,00 – 7,20
Kontrola obywatelska  30 6 231 035 zł 5,00 – 6,65
Zwalczanie dyskryminacji  32 6 611 490 zł 5,00 – 7,20
Przeciwdziałanie wykluczeniom  41 8 454 043 zł 5,15 – 7,40
Dzieci i młodzież  44 8 590 114 zł 5,95 – 7,35
Razem  176 36 596 163 zł

 

 

Lista wniosków pełnych

  • Lista złożonych wniosków pełnych – pobierz

Wyniki I etapu

Do II etapu zostały zakwalifikowane 362 najwyżej ocenione wnioski, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 14,6 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 4,75 do 7,20 punktu) . W obszarze „Dzieci i młodzież” do II etapu zostały zakwalifikowane wnioski na łącznie wyższą kwotę ze względu na większą liczbę wniosków, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów.

  • Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

  • Lista wniosków niezakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu
Liczba wniosków Łączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota wnioskowanych dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 379 80 700 556 64 15 054 538 5,40 – 6,80
Kontrola obywatelska 187 37 618 358 70 14 924 229 4,75 – 6,60
Zwalczanie dyskryminacji 219 43 637 435 66 14 981 124 5,20 – 7,15
Przeciwdziałanie wykluczeniom 713 130 146 287 70 15 109 449 6,20 – 7,20
Dzieci i młodzież 864 151 742 934 92 17 999 156 6,25 – 7,00
2 362 443 845 570 362 78 068 496

Listy wniosków wstępnych

  • Lista wniosków wstępnych odrzuconych lub wycofanych po ocenie formalnej – do pobrania

  • Lista złożonych wniosków wstępnych – do pobrania