Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-02-28

Zaproszenie do składania wniosków

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Wnioskodawcy

O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub z organizacjami międzyrządowymi.

Obszary wsparcia

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
  • Wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
  • Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Organizacje składające wniosek na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Kwota przeznaczona na dotacje w II edycji: 11 mln euro.

Wysokość dotacji: 50 tys. 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie) i 50 tys. 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi, podmiotami).

Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Organizacje, które przedstawią we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogą otrzymać ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie wymaganego finansowego wkładu własnego.

Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu, ale nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2016 roku.

Termin składania wniosków: wnioski wstępne w II edycji konkursu będzie można składać za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 marca 2014, godzina 12.00 do 15 kwietnia 2014, godzina 12.00.

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 2 czerwca 2014. Wnioski pełne przyjmowane będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od 2 czerwca 2014, godzina 12.00 do 30 czerwca 2014, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta zostanie do 4 sierpnia 2014.

Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony programu: www.ngofund.org.pl

Procedura oceny wniosków

W projektach tematycznych wnioski przyjmowane i oceniane są dwuetapowo: na pierwszym etapie organizacje składają wnioski wstępne. Organizacje, których projekty zakwalifikowane zostały do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne. Wnioski na obu etapach oceniane są przez niezależnych ekspertów. Decyzje o liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Programu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dotacje, procedura wyboru projektów (kryteria i karta oceny, procedura odwoławcza od oceny formalnej), rodzaje działań i wydatków kwalifikowanych do wsparcia, sposób wypłaty dotacj znajdują się w podręczniku dla wnioskodawców i grantobiorców. Na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty do pobrania znajdują się również wzory formularzy wniosku wstępnego i pełnego, karty oceny wniosków, wzory sprawozdań i inne przydatne dokumenty.

Kontakt

Zespół programu będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu tematycznego, procedury składania i oceny wniosków. Pytania prosimy kierować na adres [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane mailowo w ciągu dwu dni roboczych. Informacji będziemy udzielać również telefonicznie. Na stronie programu www.ngofund.org.pl podajemy wszystkie dane kontaktowe (adresy mailowe oraz numery telefonów do członków Zespołu).