Partycypacja publiczna

(1) Partycypacja publiczna – działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju.

Rodzaje wspieranych działań:

  • włączanie obywateli (mieszkańców) w różne formy konsultacji i we wpływanie na decyzje władz w sprawach ich dotyczących (np. zagospodarowanie przestrzeni, planowanie budżetu); wykorzystywanie dostępnych instrumentów i technik demokracji partycypacyjnej (np. konsultacje społeczne, referenda) i deliberatywnej (np. sondaż deliberatywny, obywatelskie jury),
  • kształtowanie polityk publicznych na poziomie lokalnym lub krajowym (np. polityki społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, klimatycznej); tworzenie forum debaty publicznej – prezentowanie i poznawanie opinii oraz uzgadnianie stanowisk,
  • działania na rzecz dostępu do informacji publicznej, usprawnienia wymiany informacji i opinii między obywatelami a władzą/administracją publiczną; pozyskiwanie i udostępnianie informacji na temat działalności przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, umożliwiających obywatelom śledzenie i recenzowanie działań władz oraz świadomy udział w wyborach,
  • tworzenie lub uaktywnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego i instytucji dialogu obywatelskiego (np. rady sołeckie, osiedlowe, dzielnicowe, rady pożytku publicznego, rady konsultacyjne).

Priorytetowo będą traktowane działania, które angażują do współpracy zarówno obywateli (mieszkańców), jak i władze, oraz prowadzą do wypracowania wspólnych rozwiązań i ich wdrożenia.