Przeciwdziałanie wykluczeniu

(4) Przeciwdziałanie wykluczeniu – działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włącznie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.

Rodzaje wspieranych działań:

  • prowadzenie działań polegających na pracy środowiskowej oraz wspierających różne formy samopomocy i samoorganizacji osób narażonych na wykluczenie,
  • upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im możliwości pracy wolontariackiej w zakresie świadczenia pomocy np. osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym,
  • działania zmierzające do usprawnienia systemu świadczenia usług (m.in. jakości i dostępności usług, a także sposobu informowania o tych usługach),
  • poradnictwo i wsparcie dla grup narażonych na wykluczenie (głównie: osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, osoby dotknięte chorobą oraz ich rodziny, samotni opiekunowie osób niesamodzielnych, osoby żyjące z HIV/AIDS, ofiary handlu ludźmi, ofiary gwałtu, kobiety, osoby starsze lub z niepełnosprawnością doświadczające przemocy domowej) w sytuacji, gdy usługi tego typu nie są świadczone w ogóle lub w niewystarczającym stopniu przez instytucje rządowe i samorządowe, szczególnie na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach.

 

Priorytetowo będą traktowane działania polegające na pracy środowiskowej oraz działania, w których grupy narażone na wykluczenie włączane są do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.