Rozwój instytucjonalny

Organizacje aplikujące o dotację na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenia standardów pracy i zarządzania organizacją, w tym np.:

  • przeprowadzenie procesu tworzenia strategii działania, ewaluacji, audytu instytucjonalnego (i/lub finansowego), badania potrzeb odbiorców działań itp., służących podnoszeniu jakości działania i zarządzania organizacją,
  • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej,
  • prowadzenie działań rzeczniczych, udział w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach, które wymagają ponoszenia stałych kosztów (np. wynagrodzenie osoby tym się zajmującej, honoraria za ekspertyzy, koszty podróży itp.) i są istotne dla realizacji celów organizacji,
  • podsumowanie dotychczasowego dorobku organizacji i/lub przygotowanie nowych form działania,
  • zaplanowanie i realizacja spójnych, konkretnych działań promocyjnych i/lub kampanii zbierania funduszy, w tym kampanii 1%,
  • dobrze uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie organizacji w sprzęt i/lub wykonanie drobnych remontów.

Priorytetowo będą traktowane działania nakierowane na rozwiązanie jednego – dwu wybranych, konkretnych problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe organizacji.