Zwalczanie dyskryminacji

(3) Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka / praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną.

Rodzaje wspieranych działań:

  • monitorowanie i dokumentowanie przejawów nietolerancji (ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu itd.), dyskryminacji w sferze publicznej i w życiu codziennym (np. mowa nienawiści, akty fizycznej agresji) oraz upowszechnianie informacji o aktach nietolerancji i dyskryminacji,
  • zapobieganie dyskryminującym przepisom i praktykom w życiu publicznym i codziennym, podejmowanie interwencji i dochodzenie praw osób dyskryminowanych, udzielanie wsparcia prawnego osobom doświadczającym dyskryminacji, działania na rzecz ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej,
  • przeciwdziałanie lub reagowanie na akty agresji i nietolerancji w konkretnych miejscowościach (np. w miejscowościach, gdzie znajdują się skupiska mniejszości narodowych, etnicznych, uchodźców, migrantów „zarobkowych”, miejscowościach często odwiedzanych przez cudzoziemców lub w miejscowościach, gdzie nasilają się akty agresji i nietolerancji),
  • inicjatywy i akcje społeczne służące oddziaływaniu na opinię publiczną, mobilizowaniu ludzi do reagowania na przejawy ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji oraz upowszechnianiu postaw tolerancji i szacunku dla innych.
Priorytetowo będą traktowane działania w sposób systemowy mierzące się z problemem nietolerancji i dyskryminacji oraz działania realizowane poza Warszawą. Ponadto, priorytetowo traktowane będą działania służące zwalczaniu mowy nienawiści.