Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2013-08-14

Zaproszenie do składania wniosków

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczneprojekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Organizacje składające wniosek na realizację projektów tematycznych i projektów systemowych mogą część dotacji przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Wnioskodawcy

O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandii, Lichtensteinu i Norwegii), z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG (Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub z organizacjami międzyrządowymi.

O dotacje na nawiązanie współpracy i przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i podmioty prywatne (komercyjne i niekomercyjne) z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Obszary wsparcia

PROJEKTY TEMATYCZNE

Dotacje na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
  • Wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
  • Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Kwota przeznaczona na dotacje w I edycji: 9,5 mln euro.

Wysokość dotacji: 50 tys. 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie) i 50 tys. 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi, podmiotami).

Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu, ale nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2016 roku.

Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Organizacje, które przedstawią we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogą otrzymać ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie wymaganego finansowego wkładu własnego.

Termin składania wniosków: wnioski wstępne w I edycji konkursu będzie można składać online za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 września 2013, godzina 12.00 do 15 października 2013, godzina 12.00.

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 2 grudnia 2013. Wnioski pełne przyjmowane będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od 2 grudnia 2013, godzina 12.00 do 30 grudnia 2013, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta zostanie do 3 lutego 2014.

Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony programu: ngofund.org.pl

W kolejnych edycjach konkursu wnioski przyjmowane będą w terminach: 1 marca 15 kwietnia 2014 oraz 1 września 15 października 2014.

 

PROJEKTY SYSTEMOWE

Dotacje na działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż” w takich obszarach jak:

  • Otoczenie prawne – tworzenie sprzyjających warunków prawnych i instytucjonalnych dla rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich;
  • Misja i standardy – wzmocnienie tożsamości organizacji pozarządowych, oparcie w większym stopniu ich działalności na misji i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i lepszym rozumieniu potrzeb i oczekiwań grup, na rzecz których działają;
  • Informacja i komunikacja – rozszerzanie zakresu dostępnych informacji na temat działalności organizacji pozarządowych, tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie wśród obywateli wiedzy o różnorodnym charakterze i efektach działalności trzeciego sektora;
  • Źródła finansowania – podniesienie efektywności i skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł;
  • Problemy „branżowe” – zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów/grup organizacji pozarządowych.

Kwota przeznaczona na dotacje: 6,2 mln euro.

Wysokość dotacji: 300 tys.1,5 mln zł. (na projekty realizowane samodzielnie), 300 tys. 2 mln zł. (na projekty realizowane w partnerstwie).

Okres wykorzystania dotacji: nie krócej niż dwa lata, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja projektu może być krótsza niż dwa lata.

Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.

Termin składania wniosków: wnioski wstępne będzie można składać online za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 16 października, godzina 12.00 do 15 listopada 2013, godzina 12.00.

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 16 grudnia 2013. Wnioski pełne przyjmowane będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od 1 stycznia 2014, godzina 12.00 do 31 stycznia, 2014, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta zostanie do 3 marca 2014.

Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony ngofund.org.pl

 

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

Dotacje na nawiązywanie i wzmocnienie współpracy służącej wymianie wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi organizacjami pozarządowymi i podmiotami z Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

Kwota przeznaczona na dotacje: 420 tys. euro: 180 tys. euro na przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich i 240 tys. euro na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy.

Wysokość dotacji: do 50 tys. zł./12 tys. euro – na przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich (o dotacje mogą aplikować wszyscy wnioskodawcy) i do 65 tys. zł. / 16 tys. euro – na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej (o dotację mogą aplikować wyłącznie organizacje, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektu tematycznego lub systemowego).

Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu.

Wkład własny: nie jest wymagany.

Terminy składania wniosków: wnioski będzie można składać na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 do 1 września 2014 – na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich, oraz w okresie od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015 – na rozszerzenie lub wzmocnienia współpracy.

Decyzja o dofinansowaniu podejmowana jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia dostępny jest na stronie ngofund.org.pl

Procedura oceny wniosków

W projektach tematycznych i systemowych wnioski przyjmowane i oceniane są dwuetapowo: na pierwszym etapie organizacje składają wnioski wstępne. Organizacje, których projekty zakwalifikowane zostały do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne. Wnioski na obu etapach oceniane są przez niezależnych ekspertów. Decyzje o liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Programu.

Oceny wniosków dotyczących współpracy dwustronnej dokonuje Zespół Programu (koordynator projektów współpracy dwustronnej oraz koordynatorzy zajmujący się odpowiednim obszarem tematycznym), a decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor programu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dotacje, procedura wyboru projektów (kryteria i karta oceny, procedura odwoławcza od oceny formalnej), rodzaje działań i wydatków kwalifikowanych do wsparcia, sposób wypłaty dotacji, a także formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej programu ngofund.org.pl. Na stronie znajduje się też podręcznik dla wnioskodawców i grantobiorców objaśniający szczegółowo wymagania związane z ubieganiem się o dotacje, wypełnianiem formularzy wnioskowych, prowadzeniem projektu i rozliczaniem dotacji.

Kontakt

Od 15 sierpnia 2013 Zespół programu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu tematycznego, procedury składania i oceny wniosków. Pytania prosimy kierować na adres [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane mailowo w ciągu dwu dni roboczych.

Informacji udzielamy również telefonicznie i przez Skype’a, a także osobiście 1 października w godzinach 10.00-16.00 w siedzibach Fundacji Batorego i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Na stronie programu ngofund.org.pl podajemy wszystkie dane kontaktowe (adresy mailowe i adres Skype oraz numery telefonów do członków Zespołu).